top of page

הבית ברחוב הקישון

הריסת חלק ממבנה קיים בנייה והרחבה של בית פרטי כולל גינה גדולה ומטופחת. 
סוג: צמוד קרקע

פעילות: ביצוע

מזמין העבודה: פרטי

bottom of page