top of page

קרית מוצקין - בניין העירייה

מבנה המשמש את כל מחלקות העירייה, 4 קומות כ-4,000 מ"ר.

סוג:
פעילות: פיקוח
מזמין העבודה: החברה הכלכלית

bottom of page